Simple60 RazKi


Regular price $26.99
Simple60 RazKi

RazKi Flavor Profile

RazKi 60ML E-Juice is a raspberry kiwi flavor.

Simple60 Line VG/PG Ratio

VG 70% / PG 30%

Related Products